Pages

Bảng giá linh phụ kiện Makita - Maktec - Phần 3

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI LINH - PHỤ KIỆN DÙNG CHO MÁY MAKITAMAKTEC VIỆT NAM
(Phần 3)


STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm (Tiếng Anh) Tên sản phẩm (Tiếng Việt)  Giá bán lẻ 
2001 232207-2 LEAF SPRING FOR BJV180 Lò Xo Lá                     15.000
2002 232210-3 LEAF SPRING Tấm Chắn Đàn Hồi                       2.000
2003 232239-9 LEAF SPRING                    Lò Xo Lá                       4.000
2004 232262-4 SPIRAL SPRING Lò Xo                     84.000
2005 232268-2 CONTACT SPRING Lò Xo Tiếp Điện                       9.000
2006 233005-7 COMPRESSION SPRING 13 Lò Xo                       2.000
2007 233019-6 COMPRESSION SPRING 5 Lò Xo                       7.000
2008 233024-3 COMPRESSION SPRING 4 Séc Măng                        7.000
2009 233025-1 COMPRESSION SPRING Lò Xo                       2.000
2010 233072-2 COMPRESSION SPRING  8 Lò Xo                       2.000
2011 233087-9 COMPRESSION SPRING 13 FOR 6922NB Lò Xo                     32.000
2012 233089-5 COMPRESSION SPRING 12 9067 Lò Xo                       2.000
2013 233092-6 COMPRESSION SPRING 5 Lò Xo                       6.000
2014 233098-4 COMPRESSION SPRING 4 FOR 6922NB Lò Xo                     22.000
2015 233111-8 COMPRESSION SPRING 24 FOR 6951 Lò Xc                     26.000
2016 233121-5 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                       2.000
2017 233151-6 COMPRESSION SPRING 4           Séc Măng                       2.000
2018 233152-4 COMPRESSION SPRING 28 Lò Xo                     30.000
2019 233180-9 COMPRESSION SPRING 3 Séc Măng                       4.000
2020 233188-3 COMPRESSION SPRING 2.4 Séc Măng                       4.000
2021 233203-3 Compression Spring Lò Xo                       4.000
2022 233234-2 COMPRESSION SPRING             Séc Măng                       6.000
2023 233235-0 COMPRESSION SPRING 12 Lò Xo                       6.000
2024 233284-7 COMPRESSION SPRING 5 Lò Xo                       2.000
2025 233290-2 COMPRESSION SPRING 24 Lò Xo                     30.000
2026 233292-8 COMPRESSION SPRING 12 Lò Xo                     26.000
2027 233296-0 COMPRESSION SPRING 24 Lò Xo                     45.000
2028 233309-7 COMPRESSION SPRING 17 Lò Xon                     30.000
2029 233330-6 COMPRESSION SPRING 16 Lò Xo                       2.000
2030 233341-1 COMPRESSION SPRING 3 HR2450 Lò Xo                       2.000
2031 233342-9 COMPRESSION SPRING 6 HR2450 Lò Xo                       2.000
2032 233343-7 COMPRESSION SPRING 7 HR2450 Lò Xo                       2.000
2033 233344-5 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                       2.000
2034 233345-3 COMPRESSION SPRING Lò Xo                       2.000
2035 233347-9 COMPRESSION SPRING 12 HR2020 Lò Xo                       2.000
2036 233360-7 COMPRSSION SPRING 4 Lò Xo                       2.000
2037 233372-0 Compression Spring Lò Xo                       2.000
2038 233376-2 COMPRESSION SPRING 8 Lò Xo                       2.000
2039 233377-0 COMPRESSION SPRING 30 FOR TW0200 Lò Xo                     58.000
2040 233383-5 COMPRESSION SPRING 28 FOR TW0350 Lò Xo                     61.000
2041 233384-3 COMPRESSION SPRING 19E Lò Xo                     76.000
2042 233385-1 COMPRESSION SPRING 19D Lò Xo                  104.000
2043 233386-9 COMPRESSION SPRING 37 Lò Xo                       6.000
2044 233388-5 COMPRESSION SPRING 5 Lò Xo                       2.000
2045 233395-8 Compression Spring 18 Lò Xo                       7.000
2046 233396-6 COMPRESSION SPRING 7 Lò Xo                       2.000
2047 233397-4 COMPRESSION SPRING 7 Lò Xo                       2.000
2048 233398-2 COMPRESSON SPRING 12 Lò Xo                       2.000
2049 233423-9 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                       4.000
2050 233428-9 COMPRESSION SPRING 45 FOR TW1000 Lò Xo                  579.000
2051 233436-0 COMPRESSION SPRING 3 Lò Xo                       2.000
2052 233456-4 COMPRESSION SPRING 11 Lò Xo                       9.000
2053 233459-8 COMPRESSON SPRING 3 Lò Xo                       2.000
2054 233537-4 TORSION SPRING 35 Lò Xo                  128.000
2055 233582-9 TORSION SPRING 9 Lò Xo                     98.000
2056 233587-9 TORSION SPRING 15 Lò Xo                  152.000
2057 233590-0 TORSION SPRING 12 Lò Xo                     13.000
2058 233597-6 TORSION SPRING 8 Lò Xo                       7.000
2059 233602-9 TORSION SPRING 9 Lò Xo                     41.000
2060 233916-6 C.C. Spring 21-29 Séc Măng                       9.000
2061 233917-4 RING SPRING 28 Lò Xo                       2.000
2062 233929-7 RING SPRING 29 Lò Xo                       4.000
2063 233935-2 RING SPRING 32 Lò Xo Vòng                       4.000
2064 233938-6 RING SPRING 12 Lò Xo                       2.000
2065 233940-9 RING SPRING 19 Lò Xo                       4.000
2066 233950-6 RING SPRING Lò Xo Vòng                       7.000
2067 233951-4 CONICAL COMPRESSION SPRING Lò Xo Hình Nón                       4.000
2068 233952-2 RING SPRING 41 Lò Xo                       2.000
2069 233954-8 RINA SPRING 21 Lò Xo                       2.000
2070 233957-2 LOCK SPRING 16 Phụ Kiện Đi Kèm                     78.000
2071 233971-8 RING SPRING Lò Xo                     19.000
2072 233979-2 RING SPRING 28 Lò Xo Vòng                       2.000
2073 233989-9 RING SPRING Lò Xo Vòng                       4.000
2074 233992-0 RING SPRING Lò Xo Vòng                       2.000
2075 233995-4 RING SPRING 12 Lò Xo                       4.000
2076 234019-9 COMPRESSION SPRING 4 Lò Xo                       2.000
2077 234020-4 COMPRESSION SPRING Lò Xo                       4.000
2078 234021-2 COMPRESSION SPRING 30 Lò Xo                       6.000
2079 234049-0 CONICAL COMPRESSION SPRING 22-32 FOR HR3200C Lò Xo Hình Nón                       7.000
2080 234050-5 COMPRESSION SPRING 34 FOR HR3200C Lò Xo                     24.000
2081 234052-1 COMPRESSION SPRING 42 FOR HR3200C Lò Xo                     39.000
2082 234057-1 COMPRESSION SPRING 8 Lò Xo                       2.000
2083 234096-1 COMPRESSION SPRING 21 Lò Xo                       6.000
2084 234098-7 COMPRESSION SPRING 14 Lò Xo                       4.000
2085 234143-8 COMPRESSION SPRING 25 FOR 6922NB Lò Xo                     41.000
2086 234147-0 COMPRESSION SPRING 5 Lò Xo                        2.000
2087 234148-8 COMPRESSION SPRING 31 Lò Xo                      19.000
2088 234149-6 COMPRESSION SPRING 20 Lò Xo                      15.000
2089 234213-3 COMPRESSION SPRING 13 Lò Xo                      35.000
2090 234214-1 COMPRESSION SPRING 16 Lò Xo                      24.000
2091 234215-9 COMPRESSION SPRING 6 Lò Xo                     19.000
2092 234216-7 COMPRESSION SPRING 8 Lò Xo                     11.000
2093 234222-2 COMPRESSION SPRING 31 Lò Xo                       9.000
2094 234238-7 COMPRESSION SPRING 11 Lò Xo                      20.000
2095 234244-2 COMPRESSION SPRING 3 Lò Xo                       2.000
2096 234245-0 COMPRESSION SPRING 12 Lò Xo                       4.000
2097 234246-8 COMPRESSION SPRING 17 Lò Xo                     20.000
2098 234247-6 COMPRESSION SPRING 20 Lò Xo                     30.000
2099 234251-5 COMPRESSION SPRING 25 Séc Măng                     58.000
2100 234253-1 TORSION SPRING 20              Lò Xo                     33.000
2101 234257-3 FRICTION SPRING Lò Xo Ma Sát                     89.000
2102 240003-4 FAN 80 Cánh Quạt                     30.000
2103 240007-6 FAN 68 Cánh Quạt                     46.000
2104 240014-9 FAN 40 FOR 6951 Cánh Quạt                     52.000
2105 240041-6 FAN 60 Cánh Quạt                     59.000
2106 240043-2 FAN 70 FOR BO4901 Cánh Quạt                  106.000
2107 240046-6 FAN 46 Cánh Quạt                     11.000
2108 240050-5 FAN 60 Chảo                       9.000
2109 240068-6 FAN 52 Cánh Quạt                     13.000
2110 240069-4 FAN 83 Cánh Quạt                     48.000
2111 240076-7 FAN 56 Cánh Quạt                     13.000
2112 240077-5 FAN 100 Cánh Quạt                     45.000
2113 240095-3 FAN 64 Cánh Quạt                     17.000
2114 240117-9 FAN 68 Cánh Quạt                     32.000
2115 240121-8 FAN 65 Cánh Quạt                     15.000
2116 240143-8 FAN 80 Cánh Quạt                  136.000
2117 241510-0 FAN 52 FOR N1900B Cánh Quạt                     33.000
2118 241517-6 FAN 70 FOR JN3200 Cánh Quạt                     32.000
2119 241618-0 FAN 68 Cánh Quạt                  108.000
2120 241622-9 FAN 62 FOR 6300 LR Cánh Quạt                     82.000
2121 241632-6 FAN 90 Cánh Quạt                  126.000
2122 241651-2 FAN 76 Cánh Quạt                  176.000
2123 241660-1 FAN 68 Cánh Quạt 68/ 9910                  223.000
2124 241662-7 FAN 80 Cánh Quạt                     56.000
2125 241666-9 FAN 65 Cánh Quạt                  149.000
2126 241667-7 FAN 52 Cánh Quạt                     58.000
2127 241669-3 FAN 65 Cánh Quạt                     63.000
2128 241671-6 FAN 63 Cánh Quạt                     69.000
2129 241672-4 FAN 68 Cánh Quạt                     91.000
2130 241673-2 FAN 88 Cánh Quạt                     63.000
2131 241677-4 FAN 68 Cánh Quạt                     50.000
2132 241823-9 FAN 92 Cánh Quạt 92/ 3612Br                     78.000
2133 241850-6 FAN 60 FOR BTW450 Cánh Quạt                     46.000
2134 241859-8 FAN 80 Cánh Quạt                  175.000
2135 241863-7 FAN 70 Cánh Quạt                     24.000
2136 241869-5 FAN 55                         Cánh Quạt                     19.000
2137 241873-4 FAN 55 FOR BLS713 Cánh Quạt                     52.000
2138 241881-5 FAN 52 Cánh Quạt                     17.000
2139 241884-9 FAN 60 FOR GV6010 Cánh Quạt                     65.000
2140 241888-1 FAN 110 Cánh Quạt                  113.000
2141 241908-1 FAN 80 Cánh Quạt                     58.000
2142 241909-9 FAN 80 Cánh Quạt                     20.000
2143 242022-6 CAP Nắp                     67.000
2144 251210-4 + PAN HEAD SCREW M5X25 Ốc                     20.000
2145 251221-9 + PAN HEAD SCREW M6 Vít                     17.000
2146 251246-3 + PAN HEAD SCREW M4X5 Ốc                        4.000
2147 251291-8 + SCREW M4X8 FOR BO4901 Vít                       4.000
2148 251468-5 FLAT HEAD SCREW M6*22 Ốc                       4.000
2149 251470-8 FLAT HEAD SCREW M6 Vít                       7.000
2150 251609-3 FLANGE HEX. BOLT M6X17 1900B Bu Lông                       4.000
2151 251644-1 HEX.FLANGE HD.BOLT M8*20 Bu Lông                     13.000
2152 251667-9 HEX BOLT M8*75 Bu Lông                       7.000
2153 251680-7 HEX. BOLT M10X25 2414NB Bu Lông                     22.000
2154 251686-5 HEX. BOLT M8X25 Bu Lông                     28.000
2155 251697-0 HEX.FLANGE HEAD BOLT M8X17 Bu Lông                     24.000
2156 251867-1 SCREW M5X30 Vít                     32.000
2157 251961-9 HEX.S.H.SEI SCREW M6 X 10 Ốc Vít                       2.000
2158 252014-7 HEX LOCK NUT M6*10 Cờ Lê Hãm Đai Ốc                       6.000
2159 252043-0 HEX. NUT M8-13 Tán                       7.000
2160 252070-7 HEX.LOCK NUT M8-13 Cờ Lê Hãm Đai Ốc                     28.000
2161 252087-0 HEX NUT M12-19 M993 Tán                       7.000
2162 252103-8 HEX LOCK NUT M5-8   ROHS       Cờ Lê Hãm Đai Ốc                       2.000
2163 252105-4 HEX LOCK NUT M8*13 Cờ Lê Hãm Đai Ốc                     13.000
2164 252154-1 HEX. NUT M8-13 Tán                     13.000
2165 252168-0 HEX NUT  M8-13 Tán                       9.000
2166 252175-3 HEX NUT M5 Tán                       2.000
2167 252186-8 HEX NUT M6 Tán                       2.000
2168 253052-2 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       2.000
2169 253055-6 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       7.000
2170 253084-9 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       7.000
2171 253139-0 FLAT WASHER 8 Đệm Phẳng                       6.000
2172 253171-4 FLAT WASHER 10 Đệm Phẳng                       2.000
2173 253180-3 FLAT WASHER 10 Đệm Phẳng                       6.000
2174 253186-1 FLAT WASHER                    Đệm Phẳng                       7.000
2175 253192-6 FLAT WASHER 14 4100NH Đệm Phẳng                       2.000
2176 253197-6 FLAT WASHER 10 Đệm Phẳng                     11.000
2177 253214-2 FLAT WASHER 9 Đệm Phẳng                       7.000
2178 253315-6 THIN WASHER 15 FOR BO4901 Đệm Mõng                       9.000
2179 253362-7 THIN WASHER 12 Đệm Mõng                       4.000
2180 253712-6 FLAT WASHER 36 FOR TW1000  Đệm Phẳng                     76.000
2181 253744-3 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       7.000
2182 253751-6 FLAT WASHER 24 FOR 6905B  Đệm Phẳng                       7.000
2183 253758-2 FLAT WASHER 10 FOR DCS232T  Đệm Phẳng                       4.000
2184 253759-0 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       7.000
2185 253762-1 FLAT WASHER 8 Đệm Phẳng                       4.000
2186 253792-2 FLAT WASHER 26 Miếng Điệm Phẳng/ 4100Nh                       9.000
2187 253793-0 FLAT WASHER 22 Đệm Phẳng                       6.000
2188 253794-8 FLAT WASHER 18 FOR BTW450  Đệm Phẳng                       9.000
2189 253798-0 FLAT WASHER 13 Đệm Phẳng                       4.000
2190 253807-5 FLAT WASHER 5                  Đệm Phẳng                       2.000
2191 253811-4 FLAT WASHER 5 5007MG Đệm Phẳng                       4.000
2192 253813-0 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       9.000
2193 253814-8 FLAT WASHER 8 Đệm Phẵng                     11.000
2194 253823-7 FLAT WASHER 7 Đệm Phẳng                       7.000
2195 253825-3 FLAT WASHER 6 Đệm Phẳng                       7.000
2196 253835-0 FLAT WASHER 8 Miếng Đệm Phẵng                       7.000
2197 253853-8 FLAT WASHER 15 Miếng Đệm Phẳng                       6.000
2198 253874-0 FLAT WASHER 4 Đệm Phẳng                       7.000
2199 253877-4 FLAT WASHER 8 Miếng Đệm Phẳng                       9.000
2200 253905-5 WAVE WASHER 23 Vòng Đệm                       7.000
2201 253909-7 FLAT WASHER 35 FOR TW1000  Đệm Phẳng                  223.000
2202 253922-5 CUP WASHER 12 MT940 Đệm Chén                       6.000
2203 253929-1 CUP WASHER 5 FOR TW0200 Đệm Chén                       7.000
2204 253937-2 FLAT WASHER 18 FOR 6905B  Đệm Phẳng                     69.000
2205 253951-8 WASHER 10 Miếng Đệm                     20.000
2206 253955-0 FLAT WASHER 24 Vòng Đệm                  119.000
2207 254001-2 WOODRUFF KEY 4 Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt                       9.000
2208 254002-0 WOODRUFF KEY 3 Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt                       6.000
2209 254011-9 WOOD RUFF KEY 4 Phụ Tùng Chốt La Véc Cho Máy Cắt                       9.000
2210 254038-9 WOODRUFF KEY 4 Phụ Tùng Chốt La Véc                        9.000
2211 254231-5 KEY 4 Chốt                     17.000
2212 254236-5 KEY 3 Chìa Kháo 3/ 4140                     22.000
2213 254239-9 KEY 4 FOR HR2800 Khóa                     19.000
2214 256002-6 PIN 6 FOR TW0200 Chốt                     13.000
2215 256033-5 PIN 6 FOR BPB 180 Chốt                     11.000
2216 256040-8 PIN 5 FOR LS1030N Chốt 4                       7.000
2217 256051-3 PIN 10 FOR TW1000 Chốt 10                     39.000
2218 256087-2 PIN 7 Chốt                       4.000
2219 256099-5 PIN 6 Chốt                       9.000
2220 256117-9 PIN 4 Chốt                       9.000
2221 256120-0 PIN 10 Chốt                     56.000
2222 256122-6 PIN 4 Chốt                       7.000
2223 256158-5 PIN 3 Chốt                       4.000
2224 256165-8 PIN 8 Chốt                     19.000
2225 256186-0 PIN 5 Pin                       7.000
2226 256197-5 SHOULDER PIN 7 Chốt                     33.000
2227 256225-6 PIN 4 FOR 6922NB Chốt 4                     20.000
2228 256226-4 PIN 4 FOR HP2030 Chốt 4                       4.000
2229 256227-2 PIN 8 FOR 6922NB Chốt                     17.000
2230 256228-0 PIN 8 FOR 6922NB Chốt                     26.000
2231 256238-7 PAN HEAD SCREW M5X16 Chốt /Hm1305                     56.000
2232 256251-5 PIN 4 Chốt                       4.000
2233 256253-1 PIN 5 Chốt                       4.000
2234 256254-9 PIN 3                          Chốt                       4.000
2235 256255-7 PIN 3 Chốt                       2.000
2236 256263-8 PIN 5 Chốt                     11.000
2237 256266-2 PIN 6 FOR HR3200C Chốt                       6.000
2238 256280-8 PIN 8 Chốt                       6.000
2239 256446-0 PIN 6 Chốt                     32.000
2240 256447-8 PIN 8 Chốt                     41.000
2241 256482-6 SHOULDER PIN MT360 Chốt                       9.000
2242 256486-8 SHOULDER PIN 4 Chốt                        7.000
2243 256491-5 SHOULDER PIN 5 Chốt                     24.000
2244 256492-3 SHOULDER PIN 5 Chốt                       9.000
2245 256504-2 SHOULDER PIN 9 Chốt                      28.000
2246 256505-0 SHOULDER PIN 5 Chốt                       7.000
2247 256510-7 SHOULDER PIN 4 Chốt                       7.000
2248 256520-4 ROD 5 Tay Biên                        7.000
2249 256525-4 SHOULDER PIN 6 Chốt                   182.000
2250 256606-4 PIN 6 Chốt                      22.000
2251 256725-6 PIN 2.5 FOR JN3200 Chốt 2.5                       2.000
2252 256739-5 PIN 4-55 FOR 9036 Chốt                       9.000
2253 256836-7 ROD 16 Tay Biên                     26.000
2254 256871-5 ROD 6 Thanh Sắt                     33.000
2255 257011-8 RING 12 Vòng Đệm                     13.000
2256 257022-3 RING 16 Vòng Đệm                     15.000
2257 257060-5 RING 15.8 Vòng Đệm                     24.000
2258 257162-7 WASHER 7 Miếng Đệm                       6.000
2259 257173-2 RING 12                        Lò Xo                       4.000
2260 257186-3 RING 44 FOR 6922NB Séc Măng                  277.000
2261 257202-1 RING 25 Séc Măng                       6.000
2262 257241-1 RING 21 Séc Măng                     11.000
2263 257246-1 RING 19 Vòng Đệm                       4.000
2264 257255-0 RING 17 Vòng Đệm                       6.000
2265 257288-5 RING 21 FOR HK1820 Séc Măng                  163.000
2266 257291-6 RING 10 FOR HR3200C Séc Măng                     24.000
2267 257309-3 PISTON RING Séc Măng                     48.000
2268 257312-4 RING 17 Vòng Đệm                     19.000
2269 257321-3 RING 8 Vòng Đệm                       6.000
2270 257331-0 TOP RING Vòng Đệm                  195.000
2271 257332-8 SECOND RING Vòng Đệm                  195.000
2272 257333-6 OIL RING Vòng Đệm                  152.000
2273 257637-6 SLEEVE 18 FOR 6905H Miếng Đệm                  121.000
2274 257659-6 SLEEVE 4 FOR BO4901 Miếng Đệm                     13.000
2275 257683-9 SHOULDER SLEEVE 4 4322 Bạc Đỡ                       4.000
2276 257742-9 SHOULDER SLEEVE 14 JR3060T Bạc Gối Trục                       4.000
2277 257776-2 SLEEVE 12 Bạc Đệm                     26.000
2278 257781-9 PISTON PIN Chốt Piston                     35.000
2279 257782-7 SLEEVE 43 Nòng Thép                  379.000
2280 257929-3 SPIRO LOCK WASHER 52 FOR 6922NB Đệm Khóa                     52.000
2281 257932-4 SPIRO LOCK WASHER 30 Đệm Xoắn                     50.000
2282 257940-5 SPIRO LOCK WASHER 70 FOR 6922NB Đệm Khóa                  124.000
2283 257941-3 SPIRO LOCK WASHER 62 FOR 6922NB Đệm Khóa                     95.000
2284 257952-8 RETAINING RINGSHER Séc Măng                     45.000
2285 257971-4 RING 17 Vòng Đệm                     13.000
2286 257972-2 SLEEVE 6.5 Nòng Thép                     17.000
2287 257978-0 RETAINER RING R-32             Phụ Tùng Vòng Đệm Máy                        6.000
2288 257979-8 PISTON RING Séc Măng                     56.000
2289 258002-2 SPRING PIN 3*6 Chốt                       2.000
2290 259033-4 RETAINING RING ETYPE 6         Séc Măng                       2.000
2291 259036-8 RETAINING RING E TYPE 8 Phe Của Máy Cưa Xích                       2.000
2292 261074-8 NYLON WASHER 22 FOR 6905B Vòng Đệm Nylon                       7.000
2293 261081-1 URETHANE WASHER 25 Vòng Đệm                     22.000
2294 261089-5 RUBBER WASHER 18 FOR 6905H Miếng Đệm Cao Su                     26.000
2295 261099-2 NYLON WASHER  14 FOR 6951 Vòng Đệm Nylon                     17.000
2296 261109-5 RUBBER WASHER 13 Vòng Đệm Cao Su                        7.000
2297 261114-2 SPONGE WASHER 53 Vòng Đệm                       6.000
2298 261117-6 NYLON WASHER 12 Đệm Nylon                     19.000
2299 261133-8 NYLON WASHER 29 Đệm Nylon                     26.000
2300 261137-0 NYLON WASHER 26 Đệm Nylon                     33.000
2301 261140-1 NYLON WASHER 20 Miếng Đệm Nylon                       4.000
2302 261151-6 NYLON WASHER 19 Đệm Nylon                       2.000
2303 262001-8 URETHANE RING 5 FOR BLS713 Séc Măng                     24.000
2304 262010-7 URETHANE RING 18 FOR 6905B Séc Măng                     20.000
2305 262112-9 URETHAN RING 58 Séc Măng                  154.000
2306 262119-5 RUBBER RING 18 Vòng Đệm Cao Su / Hr4030C                     54.000
2307 262131-5 NYLON RING 18 Vòng Đệm Bắng Nylon                     48.000
2308 262132-3 RUBBER RING 27 Vòng Đệm Cao Su                       4.000
2309 262133-1 URETHAN RING 31 Séc Măng                     63.000
2310 262137-3 URETHANE RING 49 Vòng Đệm                  156.000
2311 262138-1 URETHAN RING 34 FOR HR3200C Séc Măng                     28.000
2312 262150-1 URETHAN RING Séc Măng                  102.000
2313 262511-5 RUBBER SLEEVE 6 Bạc Đệm Cao Su                       4.000
2314 262536-9 RUBBER SLEEVE 64 Đệm Cao Su                     54.000
2315 262542-4 SLEEVE 18 Bạc Đệm                     39.000
2316 262551-3 SLEEVE 6 Bạc Đệm                       4.000
2317 262560-2 SLEEVE 5 Bạc Đệm                       4.000
2318 262569-4 SLEEVE 9 Bạc Đệm                       9.000
2319 262571-7 SLEEVE 8 Bạc Đệm                     13.000
2320 263002-9 RUBBER PIN 4 Chốt Cao Su                       2.000
2321 263005-3 RUBBER PIN 6 Chốt Cao Su                       2.000
2322 263014-2 RUBBER PIN 4 FOR HM0810 Chốt Cao Sun                       4.000
2323 264042-0 HEX NUT  M8-13                 Tán                       9.000
2324 264054-3 FLANGE NUT M10 Mặt Bích                       4.000
2325 264070-5 TH UMB NUT M6 Ốc Vít                     26.000
2326 264075-5 COLLERD HEX NUT M8 Con Tán                       4.000
2327 265026-1 PAN HEAD SCREW M4 Vít                       6.000
2328 265035-0 COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X10 Ốc                       6.000
2329 265062-7 PAN HEAD SCREW M5X40 Vít                     11.000
2330 265091-0 PAN HEAD SCREW M5              Ốc Vít                       6.000
2331 265095-2 PAN HEAD SCREW M3X20 Ốc                       6.000
2332 265096-0 Pan Head Screw M5x16 Ốc /Hm1303                       6.000
2333 265099-4 PAN HEAD SCREW M4x14 Ốc                       2.000
2334 265100-5 PAN HEAD SCREW M4X16 Vít                       4.000
2335 265101-3 PAN HEAD SCREW M4X25 Ốc                       2.000
2336 265103-9 PAN HEAD SCREW M5X14 Ốc                        2.000
2337 265104-7 PAN HEAD SCREW M5X40 Vít                       2.000
2338 265112-8 PAN HEAD SCREW M4X18 Ốc                       2.000
2339 265120-9 PAN HEAD SCREW M5X16  Vít                       2.000
2340 265127-5 + PAN HEAD SCREW M4X4 Vít                       4.000
2341 265131-4 PAN HEAD SCREW M5X10 Ốc                       2.000
2342 265132-2 PAN HEAD SCREW M4X5 Ốc                       2.000
2343 265133-0 BIND HEAD SCREW M5*10 Vít                       2.000
2344 265134-8 PAN HEAD SCREW M6*45 Ốc                       4.000
2345 265135-6 COUNTERSUNK HEAD SCREW M4* Vít                       4.000
2346 265142-9 + PAN HEAD SCREW M4 X10 Ốc                       2.000
2347 265145-3 + PAN HEAD SCREW M4X22 Vít                       7.000
2348 265171-2 PAN HEAD SCREW M4X8 Vít                       7.000
2349 265175-4 COUNTERSUNK HEAD SCREW M4 *10 Ốc                       2.000
2350 265220-5 HEX. BOLT M8X18 Bu Lông                  139.000
2351 265226-3 FLANGE HEX. BOLT M6*17 4100NH Bu Lông                       4.000
2352 265324-3 HEX.FLANGE HEAD BOLT M8 *12 Bu Lông                       6.000
2353 265345-5 + HEX.BOLT M5X60 FOR HM0810 Bu Lông M5X16                     24.000
2354 265349-7 +HEX.BOLT M4X50 FOR 6905B Bu Lông                     22.000
2355 265355-2 HEX FLANGE HEAD BOLT M8*20 LS1040 Bu Lông                       6.000
2356 265497-2 HEX. BOLT M5X20 Bu Lông                       2.000
2357 265512-2 LANFE HEX.BOLT M6*17 Bu Lông                       6.000
2358 265515-6 HEX BOLT M5X16 Bu Lông                        2.000
2359 265516-4 HEX BOLT M5X28 Bu Lông                       4.000
2360 265517-2 HEX BOLT M5X40 Bu Lông                       4.000
2361 265538-4 HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X60 FOR TW1000 Bu Lông                     39.000
2362 265541-5 HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X22 Bu Lông                       4.000
2363 265596-0 HEX.BOLT M6X40 Ốc                       6.000
2364 265752-2 WING BOLT M6*25 Nút Kim Loại                       7.000
2365 265754-8 THUMB SCREW M6*12 Vít                       9.000
2366 265757-2 THUMB SCREW M5*10 Ốc Vít                       4.000
2367 265760-3 THUMB SCREW M5*10 Vít                       4.000
2368 265761-1 THUMB SCREW M5*16 Vít                       9.000
2369 265762-9 THUMB SCREW M5*30 Ốc Vít                       7.000
2370 265763-7 THUMB SCREW M6*58 Ốc Vít                       9.000
2371 265764-5 THUMB SCREW M6                 Ốc Vít                     15.000
2372 265795-4 THUMB SCREW M6*52 Vít                     17.000
2373 265812-0 HEX. SOCKET HEAD BOLT M8X20 Bu Lông                       9.000
2374 265872-2 TAPPING SCREW BT 4X50 Vít                        6.000
2375 265894-2 HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X8 Bu Lông                       4.000
2376 265925-7 TAPPING SCREW BT4X20 FOR 6922NB Vít                       2.000
2377 265984-1 HEX.SOCKET BUTTON H.S.M6 Nút Khóa                       6.000
2378 265985-9 HEX.SOCKET HEAD BOLT M6 Bu Lông                       6.000
2379 265995-6 TAPPING SCREW 4X18 Vít                       4.000
2380 266018-3 F. HEAD SQUARE NECK BOLT M6X26 Cổ Vuông Bu Lông                       7.000
2381 266020-6 TAPPING SCREW 4X12 Vít                       4.000
2382 266022-2 - SET SCREW (DOG POINT) M8X8 FOR 6922NB Tua Vít                     63.000
2383 266024-8 HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*20 5806B Bu Lông                       6.000
2384 266026-4 TAPPING SCREW CT 4X12 Rô To                       4.000
2385 266029-8 TAPPING SCREW PT 5X65 Vít                     11.000
2386 266041-8 TAPPING SCREW PT 5X25 Vít                       6.000
2387 266042-6 TAPPING SCREW BIND CT 4X20 FOR BO4901 Vít                       6.000
2388 266046-8 TAPPING SCREW 5X50 Vít                       7.000
2389 266048-4 TAPPING SCREW 4*40 Vít                       6.000
2390 266053-1 TAPPING SCREW 4*35 Vít                       4.000
2391 266058-1 TAPPING SCREW CT 4X12 FOR BO4901 Vít                       4.000
2392 266071-9 HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X16 Bu Lông                     13.000
2393 266091-3 TAPPING SCREW 4X50 Vít                       7.000
2394 266130-9 TAPPING SCREW PT3 X16 Vít                       2.000
2395 266157-9 HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X12 FOR TW1000 Bu Lông                     11.000
2396 266170-7 TAPPING SCREW ST3X8 Vít                       2.000
2397 266177-3 HEX SOCKET HEAD BOLT M3*10 Bu Lông                       2.000
2398 266192-7 TAPPING SCREW 4X14 FOR GA4031 Vít                       6.000
2399 266211-9 TAPPING SCREW 5X40 FOR DS4011 Vít                       9.000
2400 266286-8 HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X1 Bu Lông                       6.000
2401 266305-0 TORX C.S. HEAD SCREW M5X10 Ốc                     15.000
2402 266308-4 HEX SOCKET HEAD BOLT M6*20 Bu Lông                       9.000
2403 266324-6 TAPPING SCREW  PT 4X22 Vít                        2.000
2404 266325-4 TAPPING SCREW PT 4X70 MT951 Vít                        2.000
2405 266326-2 TAPPING SCREW PT 4x18 Vít                       2.000
2406 266328-8 TAPPING SCREW  PT 5X80         Vít                       4.000
2407 266331-9 HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X50 FOR TW0200 Bu Lông                       9.000
2408 266335-1 SET BOLT M8*16 Bu Lông                       7.000
2409 266338-5 HEX SOCKET HEAD SCREW M6*6 Ốc Vít                       4.000
2410 266340-8 TAPPING  SCREW 4*65            Vít                       4.000
2411 266345-8 TAPPING SCREW  4*80            Ốc Vít                       4.000
2412 266361-0 TAPPING SCREW 4*30 Vít                       2.000
2413 266373-3 TAPPING SCREW 5*35 Vít                       2.000
2414 266420-0 TAPPING SCREW 5*20 Vít                       2.000
2415 266421-8 TAPPING SCREW 3 *10 Vít                       2.000
2416 266425-0 TAPPING SCREW 4*25 Vít                       4.000
2417 266429-2 TAPPING SCREW PT 3*16 Vít                       2.000
2418 266455-1 PAN HEAD SCREW M4x12 Ốc                       2.000
2419 266466-6 TAPPING SCREW 5*45 Vít                       2.000
2420 266475-5 TAPPING SCREW TORX 5.5X20 Vít                       4.000
2421 266510-9 HEX.SOCKET HEAD BOLT M6*8 Bu Lông                       4.000
2422 266511-7 FLAT FILLISTER HEAD SCREW M6 FOR BO3710 Ốc                       6.000
2423 266556-5 TAPPING SCREW 3*12 Vít                       2.000
2424 266571-9 BOLT CLUTCH                    Khớp Ly Hợp                     28.000
2425 266652-9 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       6.000
2426 266653-7 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     11.000
2427 266654-5 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       6.000
2428 266655-3 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     19.000
2429 266656-1 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     19.000
2430 266657-9 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     11.000
2431 266658-7 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       7.000
2432 266659-5 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       7.000
2433 266660-0 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     11.000
2434 266687-0 TAPPING SCREW 5.5X45 Vít                        6.000
2435 266688-8 HEX. BOLT M8 Bu Lông                     15.000
2436 266689-6 H.L.COLLRAR BOLT M6 Bu Lông                     11.000
2437 266690-1 HEX. BOLT M8X25 Bu Lông                     28.000
2438 266691-9 TENSIONING SCREW M6 Ốc Vít                     11.000
2439 266692-7 THUMB SCREW M6X15 Ốc Vít                     45.000
2440 266693-5 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       7.000
2441 266725-8 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       4.000
2442 266729-0 THUMB SCREW M8*38 Ốc Vít                     37.000
2443 266730-5 CUP HEAD SQUARE NECK BOLT Vít                       6.000
2444 266731-3 HEX.BOLT M10*25 Ốc                     15.000
2445 266737-1 FLAT HEAD SQUARE NECK BOLT M6* Cổ Vuông Bu Lông                       4.000
2446 266738-9 PAN HEAD SCREW M4 Vít                       6.000
2447 266741-0 PANHEAD SCREW M5*45 Vít                       4.000
2448 266747-8 PAN HEAD SCREW M4*14 Vít                       2.000
2449 266767-2 PAN HEAD SCREW M5*12 Ốc                        4.000
2450 266768-0 TAPPING SCREW 4X16 Vít                     22.000
2451 266774-5 PAN HEAD SCREW M6*30 Ốc                       6.000
2452 266784-2 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                       6.000
2453 266792-3 H.L. SOCKET HEAD BOLT Bu Lông                     19.000
2454 266819-9 HEX. SOKCET HEAD BOLT M6*20 Bu Lông                       4.000
2455 266828-8 H.S.H BOLT M6*40 WITHWR Ốc                       6.000
2456 266862-8 H.L.S.H BOLT M5X16 WITH WR Bu Lông                       7.000
2457 267001-3 FLAT WASHER 7 BO3700 Miếng Đệm Phẳng                       4.000
2458 267079-6 FLAT WASHER 34 FOR HM0870C  Đệm Phẳng                     37.000
2459 267085-1 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       4.000
2460 267099-0 FLAT WASHER 4 FOR 6951  Đệm Phẳng                       7.000
2461 267102-7 FLAT WASHER4 Long Đền                       4.000
2462 267104-3 FLAT WASHER 12 Miếng Đệm                       2.000
2463 267105-1 FLAT WASHER 29  Đệm Phẳng                       4.000
2464 267113-2 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       6.000
2465 267126-3 FLAT WASHER 22 Đệm Phẳng                       4.000
2466 267136-0 FLAT WAHSER 5 Đệm Phẳng                       4.000
2467 267143-3 WASHER 11 Miếng Đệm                       4.000
2468 267146-7 FLAT WASHER 58 Đệm Phẳng                  110.000
2469 267153-0 PLATE WASHER 30 Miếng Đệm Phẵng                       6.000
2470 267164-5 FLAT WASHER 4 Đệm Phẳng                       4.000
2471 267170-0 FLAT WASHER 34 FOR TW1000  Đệm Phẳng                     30.000
2472 267175-0 FLAT WASHER 24 Miếng Đệm                       7.000
2473 267212-0 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       4.000
2474 267216-2 FLAT WASHER 8 FOR BO3700 Đệm Phẳng                       9.000
2475 267234-0 FLAT WASHER 8 Miếng Đệm Phẳng                       4.000
2476 267237-4 FLAT WASHER 9 Đệm Phẳng                       2.000
2477 267238-2 FLAT WASHER 12 Đệm Phẳng                       2.000
2478 267247-1 FLAT WASHER 7 Miếng Đệm                     52.000
2479 267256-0 FLAT WASHER 10 Miếng Đệm Phẵng                       2.000
2480 267268-3 FLAT WASHER 19 Đệm Phẳng                     17.000
2481 267269-1 FLAT WASHER 32 FOR TW0200  Đệm Phẳng                     20.000
2482 267276-4 FLAT WASHER 18 Miếng Đệm                     17.000
2483 267280-3 FLAT WASHER 15 Đệm Phẳng                       2.000
2484 267282-9 FLAT WASHER 60 FOR 6922NB  Đệm Phẳng                  195.000
2485 267329-9 FLAT WASHER 18 GD0600 Miếng Đệm Phẳng                       2.000
2486 267338-8 FLAT WASHER 29 Miếng Đệm Phẵng                     89.000
2487 267349-3 FLAT WASHER 6 Đệm Phẳng                       6.000
2488 267350-8 FLAT WASHER 26 Đệm Phẳng                  160.000
2489 267352-4 FLAT WASHER 32 Miếng Đệm Phẵng                       4.000
2490 267353-2 FLAT WASHER 8 Đệm Phẳng                       4.000
2491 267354-0 FLAT WASHER 31 Đệm Phẳng                       6.000
2492 267356-6 FLAT WASHER 16 Đệm Phẳng                       4.000
2493 267360-5 FLAT WASHER 40 FOR HR3200C  Đệm Phẳng                     32.000
2494 267380-9 FLAT WASHER 20 Đệm Phẳng                       4.000
2495 267383-3 FLAT WASHER 22 FOR HR3200C  Đệm Phẳng                     19.000
2496 267401-7 FLAT WASHER 24 Đệm Phẳng                  158.000
2497 267414-8 FLAT WASHER 30 Miếng Đệm Phẵng                       9.000
2498 267415-6 FLAT WASHER 33 Miếng Đệm Phẳng                       6.000
2499 267430-0 PLAT WASHER 10                 Miếng Đệm Phẵng                       4.000
2500 267437-6 FLAT WASHER 17 Miếng Đệm Phẵng                       4.000
2501 267447-3 FLAT WASHER 14 Đệm Phẳng                       2.000
2502 267448-1 FLAT WASHER 41 Đệm Phẳng                     26.000
2503 267451-2 FLAT WASHER 8 Miếng Đệm Phẵng                       4.000
2504 267459-6 FLAT WASHER 7 Đệm Phẳng                       7.000
2505 267462-7 FLAT WASHER 10 Đệm Phẳng                       4.000
2506 267721-9 WAVE WASHER 15 FOR HR2453 Vòng Đệm                       4.000
2507 267774-8 LOCK WASHER Đệm Khoá                     26.000
2508 267777-2 CUP WASHER 19 Đệm Chén                       7.000
2509 267785-3 WAVE EASHER 23 Vòng Đệm                       4.000
2510 267794-2 WAVE WASHER 12 Vòng Đệm                       2.000
2511 267804-5 WAVE WASHER 15 Vòng Đệm Dùng Cho Máy Khoan Động Lực                       2.000
2512 267806-1 WASHER 9 Miếng Đệm                       4.000
2513 267810-0 FLAT WASHER 34 FOR HR3200C  Đệm Phẳng                  108.000
2514 267811-8 LOCK WASHER GA5020 Đệm Khóa                     26.000
2515 267813-4 WASHER 21 Miếng Đệm                       4.000
2516 267841-9 WAVE WASHER 7 Vòng Đệm                     11.000
2517 268064-2 PIN 3.5 Chốt                       4.000
2518 268090-1 PIN 4                          Chốt                       9.000
2519 268094-3 PIN 3 Chốt                       4.000
2520 268119-3 PIN 12 Chốt                     32.000
2521 268182-6 PIN 3 Chốt                     35.000
2522 268217-3 PIN 3.5 Chốt                       2.000
2523 268226-2 PIN 6 Chốt                       4.000
2524 268228-8 SHOULDER PIN 5 Chốt                       6.000
2525 268254-7 PIN 6 Chốt                       7.000
2526 268285-6 PISTON PIN Chốt Piston                     33.000
2527 268288-0 PIN 5.5 Chốt                     74.000
2528 271315-4 KNOB 42 Nút Công Tắc                     17.000
2529 271325-1 KNOB 55 Tay Cầm                     43.000
2530 271417-6 DIAL 28 Chốt                     52.000
2531 272268-0 LEVER 94 Cần Gạt                     32.000
2532 272408-0 KNOB 42 Nút Công Tắc                     54.000
2533 273457-0 GRIP 32 Tay Cầm                  160.000
2534 273467-7 GRIP 32 Tay Cầm                  173.000
2535 273495-2 GRIP 32 Tay Cầm                     43.000
2536 273649-1 GRIP 34 Tay Cầm                  123.000
2537 273675-0 GRIP A Tay Cầm                     56.000
2538 282018-5 D- RING FOR TW1000 Séc Măng                  124.000
2539 282023-2 HOSE CLAMP 14 Kẹp Giữ Ống                       6.000
2540 282027-4 HOSE CLAMP 6 Kẹp Giữ Ống                     28.000
2541 284056-3 REAR COVER  Tấm Bảo Vệ Phía Sau                  145.000
2542 284067-8 REAR COVER Chụp Sau                     37.000
2543 285004-5 BEARING COVER 38 Vỏ Che Bạc Đạn                     54.000
2544 285006-1 BEARING COVER 42 Vỏ Che Bạc Đạn                     22.000
2545 285015-0 BEARING COVER 34 FOR 6905B Bọc Bạc Đạn                     20.000
2546 285615-6 BEARING RETAINER 40 Đệm Bạc Đạn                     22.000
2547 285621-1 BEARING RETAINER 47 Đệm Bạc Đạn                     48.000
2548 285657-0 BEARING RETAINER 50 Đệm Bạc Đạn                     26.000
2549 285685-5 BEARING RETAINER 64 Roan Bạc Đạn                       9.000
2550 285687-1 BEARING RETAINER 48 Đệm Bạc Đạn                     39.000
2551 285688-9 BEARING RETAINER 57 Ổ Bạc Đạn                     17.000
2552 285689-7 BEARING RETAINER 55 Ổ Bạc Đạn                       9.000
2553 285698-6 BEARING RETAINER 33 Ổ Bạc Đạn                       6.000
2554 285700-5 BEARING RETAINER Đệm Bạc Đạn                  195.000
2555 285704-7 BEARING RETAINER 69 Ổ Bạc Đạn                     11.000
2556 285708-9 BEARING RETAINER 50 Đệm Bạc Đạn                     61.000
2557 285709-7 BEARING RETAINER 44 FOR TW0200 Đệm Bạc Đạn                     35.000
2558 285711-0 BEARING RETAINER 50 Ổ Bạc Đạn                     11.000
2559 285718-6 BEARING RETAINER  Ổ Bạc Đạn                       9.000
2560 285719-4 BEARING RETAINER A Ổ Bạc Đạn                     17.000
2561 285724-1 BEARING RETAINER 50 Ổ Bạc Đạn                       7.000
2562 285728-3 BEARING RETAINER 39 Đệm Bạc Đạn, Bánh Răng                       4.000
2563 285729-1 BEARING RETAINER 48 Ổ Bạc Đạn                       7.000
2564 285730-6 BEARING RETAINER 65 Ổ Bạc Đạn                     19.000
2565 285735-6 BEARING RETAINER Ổ Bạc Đạn                       9.000
2566 285802-7 BEARING RETAINER 19-33 Đệm Bạc Đạn, Bánh Răng                     33.000
2567 285805-1 BEARING RETAINER 22-34 Đệm Bạc Đạn                     35.000
2568 285806-9 BEARING RETAINER  Ổ Bạc Đạn                     20.000
2569 285807-7 BEARING RETAINER 22-36 Đệm Bạc Đạn                     33.000
2570 285815-8 BEARING RETAINER 19-33 Đệm Bạc Đạn, Bánh Răng                     33.000
2571 285816-6 BEARING RETAINER 19-33 Đệm Bạc Đạn                     33.000
2572 285818-2 BEARING RETAINER 12-33 Đệm Bạc Đạn, Bánh Răng                     33.000
2573 285819-0 BEARING RETAINER 22-33 Đệm Bạc Đạn                     33.000
2574 285839-4 BEARING RETAINER 20-36 Đệm Bạc Đạn                     37.000
2575 285840-9 BEARING RETAINER 19-33 Ổ Bạc Đạn                     17.000
2576 285841-7 BEARING RETAINER Đệm Bạc Đạn                     33.000
2577 285842-5 BEARING RETAINER 36-43 Đệm Bạc Đạn                     59.000
2578 285847-5 BEARING RETAINER 14-23 Đệm Bạc Đạn                     41.000
2579 285852-2 BEARING RETANER 19-33          Đệm Bạc Đạn, Bánh Răng                     15.000
2580 286263-4 CAP 35 Nắp                     11.000
2581 286265-0 CAP 31 Mũ Chụp/ Hr2010                       9.000
2582 286270-7 CAP 11 Nắp                       6.000
2583 286272-3 TOOL HOLDER CAP HR4002 Đầu Chụp                     13.000
2584 286282-0 TOOL HOLDER CAP Đầu Chụp                     33.000
2585 286288-8 CAP 35 Mũ Chụp                       7.000
2586 3080580 CABLE GLAND Vòng Đệm Kín                       7.000
2587 3080880 PLUG Bugi                       7.000
2588 3081270 BALL BEARING PISTON OIL SEAL SPRING O-RING KIT Van Điều Chỉnh Dầu                  630.000
2589 3081280 TSS KIT Kim Chia Thời Gian                  403.000
2590 3081290 COMPLETE INLET / OULET VALUE KIT - VALUE + SALES KIT Đầu Bơm Ra Vào                  212.000
2591 3082130 INLET FITTING 3/4'''' WITH WATER FILTER 840.034 Lọc Nước                     41.000
2592 3082280 GUN OPP MODEL 02A QUICK CONNECTOR / BAYONET (YL) Đầu Nối                  384.000
2593 3082290 HP HOSE QUICK CONNECT 5MT PVC OPP GUN Đầu Nối                  583.000
2594 3082580 BRUSH KIT FOR MOTOR Chổi Quét                  119.000
2595 3082661 QUICK COUPLING Khớp Nối                  258.000
2596 3082670 PLUG Bugi                  618.000
2597 3083400 QUICK CONNECTION HOSE-GUN YL0 Ống Phun Nước                     22.000
2598 310028-3 SLIDER Thanh Trượt                   262.000
2599 310134-4 SLIDER Thanh Trượt                  321.000
2600 310135-2 PUSH PIN Chốt Đẩy                     54.000
2601 310136-0 BLADE HOLDER Giữ Lưỡi                  256.000
2602 310147-5 CARRIER FOR 6922NB Giá Đỡ               3.029.000
2603 310154-8 BEARING BOX FOR TW1000 Hộp Bạc Đạn                  553.000
2604 310285-3 DRIVING SLEEVE Ống Đệm                     87.000
2605 310300-3 SPRING GUIDE  Chốt                       6.000
2606 310301-1 BALANCER Bánh Lệch Tâm                     56.000
2607 310344-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     39.000
2608 310345-1 PISTON CYLINDER Pis Tông                  126.000
2609 310497-8 BLADE CLAMP Kẹp Lưỡi                  357.000
2610 311928-0 CHIP LEVER FOR 6922NB Chip Chuyển Chế Độ                  386.000
2611 311930-3 ROD SUPPORTER FOR 6922NB Tay Biên                1.215.000
2612 312098-8 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  247.000
2613 312468-1 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  344.000
2614 312530-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  303.000
2615 312722-3 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  397.000
2616 312795-6 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  219.000
2617 312808-3 GEAR COVER Bọc Vỏ Nhông                  204.000
2618 312956-8 ROD Tay Biên Máy Đục Bê Tông                  245.000
2619 312998-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     93.000
2620 313082-6 SLIDER GUIDE 4322 Thanh Trượt                     11.000
2621 313083-4 BLADE CLAMP Kẹp Lưỡi                  104.000
2622 313086-8 SLIDER SUPPORT Thanh Trượt                       7.000
2623 313104-2 SLEEVE FOR BO4901 Miếng Đệm                     19.000
2624 313108-4 BALANCE PLATE Ốp Đầu                  134.000
2625 313115-7 SPRING HOLDER FOR TW0350 Lò Xo                  150.000
2626 313140-8 BLADE CLAMP Kẹp Đế                     48.000
2627 313141-6 BALANCER Bánh Lệch Tâm                     17.000
2628 313142-4 BALANCER Bánh Lệch Tâm                     11.000
2629 313149-0 DRIVING FLANGE Mặt Bích                     35.000
2630 313169-4 CAM LIFTER Cần Đẩy                     22.000
2631 313179-1 RACK Giá Đỡ                       4.000
2632 313207-2 CLUTCH SHOE Nhông Hình Khế                  262.000
2633 313208-0 CLUTCH HOLDER Vỏ Nhông                  384.000
2634 313209-8 CAM LIFTER L Cần Đẩy                     76.000
2635 313210-3 CAM LIFTER R Cần Đẩy                     76.000
2636 313218-7 DRIVING FLANGE Mặt Bích                     26.000
2637 313219-5 LINK Miếng Liên Kết                     22.000
2638 313220-0 SLIDER GUIDE Thanh Trượt                     32.000
2639 313222-6 SLIDER N Thanh Trượt                     61.000
2640 313266-6 CAM LIFTER L Cần Đẩy                     45.000
2641 313267-4 CAM LIFTER R Cần Đẩy                     54.000
2642 315095-3 BALANCE WEIGHT Bánh Lệch Tâm                  431.000
2643 315248-4 ROD Tay Biên                   232.000
2644 315282-4 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  178.000
2645 315419-3 CONNECTING ROD Tay Biên                  238.000
2646 315636-5 BEARING HOUSING Vỏ Che Bạc Đạn                  247.000
2647 315769-6 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  165.000
2648 316097-2 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  446.000
2649 316099-8 GEAR HOUSING Vỏ Nhông               1.164.000
2650 316159-6 ARM Tay Cầm                  982.000
2651 316294-0 MOTOR BRACKET FOR 3600 H Mặt Ốp                  702.000
2652 316295-8 ROUTER BASE FOR 3600H Đế               1.495.000
2653 316499-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  126.000
2654 316527-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     41.000
2655 316579-4 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  206.000
2656 316608-3 HOLDER 4304Z Lưỡi Cắt                     69.000
2657 316619-8 BALANCER Bánh Lệch Tâm                  141.000
2658 316821-3 BEARING BOX LS1040 Hộp Bạc Đạn                     50.000
2659 316826-3 GUIDE RULE Thước Dẫn                  360.000
2660 316849-1 BEARING BOX 5806B Hộp Bạc Đạn                     41.000
2661 316883-1 BASE Đế                   490.000
2662 316896-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  223.000
2663 316971-4 DRIVING ROLLER Phụ Kiện Đi Kèm                  106.000
2664 316991-8 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  171.000
2665 317007-2 BEARING BOX 9067 Hộp Bạc Đạn                     69.000
2666 317020-0 GEAR COVER Nắp Bánh Răng                     71.000
2667 317027-6 ARM Rôto                  353.000
2668 317028-4 TURN BASE Đế Vặn                  618.000
2669 317029-2 GUIDE FENCE LS1030N Thước Dẫn                  507.000
2670 317244-8 MOTOR HOUSING Vỏ Motor                  362.000
2671 317259-5 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     45.000
2672 317284-6 BALANCER BO3700 Bánh Lệch Tâm                     33.000
2673 317285-4 BASE Đế                   111.000
2674 317301-2 HANDLE Tay Cầm               1.001.000
2675 317302-0 HANDLE COVER Tay Cầm                  219.000
2676 317317-7 BLADE CASE Bộ Bọc Lưỡi Dao               1.246.000
2677 317323-2 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  267.000
2678 317359-1 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                     98.000
2679 317367-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  331.000
2680 317458-9 GEAR HOUSING Vỏ Nhông ( Vỏ Bánh Răng)                  728.000
2681 317517-9 PISTON CYLINDER Trục Pítông                  167.000
2682 317534-9 BEARING BOX MT950 Hộp Bạc Đạn                     30.000
2683 317535-7 FOOT Chân Rung Của Máy Chà Nhám Quỷ Đạo Tròn Model Bo4901                     19.000
2684 317536-5 BALANCER Phụ Kiện Đi Kèm                  119.000
2685 317537-3 BASE Đế                   630.000
2686 317538-1 FRAME Vỏ                  706.000
2687 317550-1 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     26.000
2688 317553-5 INNER HOUSING Ốp Dầu                     65.000
2689 317565-8 BASE Đế                  212.000
2690 317635-3 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  698.000
2691 317663-8 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     45.000
2692 317666-2 BEARING BOX MT580 Hộp Bạc Đạn                     35.000
2693 317694-7 CLUTCH CASE Vỏ Bộ Ly Hợp                  652.000
2694 317741-4 FRONT BASE Đế Trước                  154.000
2695 317742-2 BASE MT190 Đế                   102.000
2696 317744-8 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     78.000
2697 317747-2 BEARING  BOX Hộp Bạc Đạn                     37.000
2698 317748-0 STOPPER Chốt                     48.000
2699 317788-8 GUIDE HOLDER                   Dẫn Hướng                     24.000
2700 317797-7 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  121.000
2701 317798-5 GEAR HOUSING COVER Bộc Vỏ Nhông                     46.000
2702 317814-3 GEAR HOUSING 9533NB Vỏ Nhông                     71.000
2703 317819-3 BEARING BOX 9536NB Hộp Bạc Đạn                     35.000
2704 317821-6 GEAR HOUSING COVER 9536NB Bọc Vỏ Nhông                     41.000
2705 317828-2 PISTON Piston                  102.000
2706 317835-5 GEAR HOUSING Vỏ Nhông ( Vỏ Bánh Răng)               2.451.000
2707 317841-0 HAMMER CASE COVER FOR TW1000 Búa                  693.000
2708 317842-8 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  331.000
2709 317844-4 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  106.000
2710 317852-5 FRONT BASE Đế Trước                  223.000
2711 317853-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  108.000
2712 317899-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  689.000
2713 317902-6 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông               1.320.000
2714 317956-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     61.000
2715 317977-5 LEVER HOLDER Nắp Chụp Cần Gạt                     17.000
2716 317988-0 BEARING BOX GA9020 Hộp Bạc Đạn                     97.000
2717 317999-5 BEARING RETAINER Ổ Bạc Đạn                     33.000
2718 318000-9 BARREL Nòng                   173.000
2719 318039-2 BASE FOR 1900B Đế                  345.000
2720 318040-7 FRONT BASE  Đế Trước                  438.000
2721 318074-0 GEAR COVER Bọc Vỏ Nhông (Bọc Bánh Răng)                     95.000
2722 318088-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  110.000
2723 318132-2 PISTON CYLINDER Trục Piston                  299.000
2724 318151-8 Foot Chân Đế                       6.000
2725 318158-4 GEAR  HOUSING Vỏ Nhông                  147.000
2726 318178-8 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                     91.000
2727 318190-8 BARREL Nòng                4.026.000
2728 318191-6 GEAR HOUSING Vỏ Nhông               1.404.000
2729 318192-4 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  908.000
2730 318193-2 PISTON CYLINDER Piston Xilanh                  171.000
2731 318201-9 C Bọc Nắp Dầu                  236.000
2732 318273-4 HANDLE HOLDER 2 Đế Tay Cầm                     56.000
2733 318274-2 HANDLE HOLDER 3 Đế Tay Cầm                     26.000
2734 318299-6 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     85.000
2735 318300-7 BEARING BOX GA5010 Hộp Bạc Đạn                     59.000
2736 318302-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     82.000
2737 318303-1 BEARING BOX COVER              Hộp Bạc Đạn                     20.000
2738 318304-9 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     63.000
2739 318332-4 BEARING BOX                    Hộp Bạc Đạn                     82.000
2740 318333-2 BEARING BOX GA5010 Hộp Bạc Đạn                     72.000
2741 318335-8 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  145.000
2742 318336-6 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     48.000
2743 318339-0 BEARING BOX FOR MT960 Hộp Bạc Đạn                     59.000
2744 318340-5 GEAR  HOUSING Vỏ Nhông                  132.000
2745 318374-8 BEARING BOX                    Hộp Bạc Đạn                     43.000
2746 318441-9 PISTON Xy Lanh                  234.000
2747 318459-0 PISTON Pít Tông                  618.000
2748 318462-1 GEAR COVER Bọc Vỏ Nhông               1.081.000
2749 318484-1 BASE Đế                  150.000
2750 318499-8 BASE Đế                  165.000
2751 318595-2 LOWER FENCE L Dây Đeo                  266.000
2752 318622-5 BALANCER Bánh Lệch Tâm                     52.000
2753 318630-6 CYLINDER Xy Lanh                  990.000
2754 318631-4 PISTON Xy Lanh                  102.000
2755 318633-0 CRANKCASE UNDERSIDE            Đáy Hộp Số                     37.000
2756 318682-7 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     35.000
2757 318695-8 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     35.000
2758 318704-3 FRYWHEEL Bánh Lái (Bánh Đà)                  615.000
2759 318707-7 FLY WEIGHT Đĩa Cân                     19.000
2760 318708-5 ROCKER COVER  Bọc Công Tắc                     41.000
2761 318709-3 RETAINER PLATE Tấm Đệm                     59.000
2762 318711-6 CUTTING ARM  Cán Tay Nắm                  451.000
2763 318712-4 GUARD Chắn Bảo Vệ                  314.000
2764 318722-1 CUTTING DEVICE  Lưỡi Cắt                  360.000
2765 318725-5 CAM GEAR COVER Vỏ Bánh Răng Cam                     87.000
2766 318726-3 PISTON Pis Ton                  299.000
2767 318727-1 ROLLER 45 Ru Lô                     56.000
2768 318728-9 FRONT OUTER HOLDER Giá Đỡ Trước                     84.000
2769 318729-7 CENTER INNER HOLDER Bệ Đỡ                     69.000
2770 318730-2 REAR OUTER HOLDER Giá Đỡ Trước                     61.000
2771 318746-7 PRESSURE RING Vòng Đệm                  228.000
2772 318750-6 JOINT 24 Ốc                  260.000
2773 318762-9 CYLINDER Trục Xy Lanh                  737.000
2774 318780-7 FRONT BASE Đế Trước                  321.000
2775 318805-7 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  121.000
2776 318806-5 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Nhông                  110.000
2777 318811-2 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                  249.000
2778 318813-8 BASE Đế                  414.000
2779 318814-6 STOPPER Chốt                      91.000
2780 318845-5 BLADE COVER Bọc Lưỡi Sao                  308.000
2781 318880-3 BEARING BOX Hộp Bạc Đạn                     43.000
2782 318890-0 BASE L Đế                      87.000
2783 318891-8 BASE R Đế                      87.000
2784 318934-6 GEAR HOUSING Vỏ Nhông                  160.000
2785 318961-3 GEAR HOUSING Vỏ Bánh Răng               1.066.000
2786 318962-1 GEAR HOUSING COVER Bọc Vỏ Bánh Răng                  795.000
2787 321118-7 SPINDLE FOR 6905B Trục               1.855.000
2788 321119-5 SLEEVE 18 FOR TW0200 Miếng Đệm                  253.000
2789 321194-1 SPINDLE Trục / Cốt / 9536Nb                  737.000
2790 321197-5 SPINDLE Trục                  100.000
2791 321260-4 ADJUST PIN Chốt Điều Chỉnh                     37.000
2792 321261-2 PLUNGER Pistông Chìm                     89.000
2793 321308-2 TEMPLET GUIDE Bạc Dẫn                  457.000
2794 321404-6 BLADE HOLDER Giữ Lưỡi                  565.000
2795 321405-4 METAL Tấm Kim Loại                   602.000
2796 321406-2 SCREW FOR JN3200 Vít                     48.000
2797 321408-8 CRANK SHAFT FOR JN3200 Tay Quay                  916.000
2798 321415-1 LOCK NUT FOR JN3200 Cờ Lê Hãm Đai Ốc                  620.000
2799 321418-5 PIN 9 FOR JN3200 Chốt                     43.000
2800 321441-0 PISTON Pis Tong                  353.000
2801 321447-8 STRIKER Búa Gỏ                  468.000
2802 321472-9 TEMPLET GUIDE 12.7 Bạc Dẫn                  479.000
2803 321492-3 TEMPLET GUIDE ADAPTER 30 Bộ Điều Chỉnh Mẫu 30                  526.000
2804 321493-1 TEMPLET GUIDE ADAPTER 30 Bộ Điều Chỉnh Mẫu 30                  401.000
2805 321495-7 IMPACT BOLT Búa Trung Gian                  206.000
2806 321514-9 INNER RING 26 Séc Măng (Vòng Đệm)                     59.000
2807 321544-0 SPINDLE Cốt                  312.000
2808 321725-6 CRANK SHAFT HR3520 Tay Quay                  158.000
2809 321869-2 LEVER Kẹp Nhám Của Máy Chà Nhám Rung Model Bo4540                     19.000
2810 321894-3 SPINDLE Cốt                  630.000
2811 321895-1 COUPLING Khớp Nối                  113.000
2812 321929-0 STRIKER Búa                  223.000
2813 321954-1 CRANKSHAFT HM0810 Tay Quay                  202.000
2814 321958-3 PISTON Phụ Kiện Đi Kèm                  228.000
2815 321980-0 ARM SUPPORT PIN Chốt Đỡ                     13.000
2816 322107-5 IMPACT BOLT Búa Trung Gian                  771.000
2817 322196-0 PISTON Pistông                   195.000
2818 322216-0 IMPACT BOLT Bu Lông                  615.000
2819 322237-2 IMPACT BOLT Búa Trung Gian                  531.000
2820 322246-1 HAMMER FOR 6905B Búa               1.382.000
2821 322279-6 BIT PIECE Mẫu Vít                     41.000
2822 322309-3 SPINDLE Cốt                  364.000
2823 322317-4 STOPPER PIN Chốt                     17.000
2824 322327-1 TOOL HOLDER Nòng Thép               1.437.000
2825 322381-5 CONNECTING ROD Tay Biên                  191.000
2826 322391-2 HAMMER FOR 6905B Búa                  880.000
2827 322633-4 SPINDLE Trục                     59.000
2828 322691-0 GEAR SHAFT Trục Bánh Răng                  266.000
2829 322701-3 DIE HOLDER Dụng Cụ Giữ Khuôn Dập               2.749.000
2830 322705-5 ANVIL N Trục                  665.000
2831 322793-2 HAMMER Búa                  407.000
2832 322806-9 STRIKER Búa                  206.000
2833 322812-4 CONNECTING ROD Tay Biên                   433.000
2834 322838-6 SPINDLE  Trục                     74.000
2835 322865-3 SPINDLE Cốt                     72.000
2836 322893-8 SAFETY WIRE FOR 4304 Dây Điện                     46.000
2837 322899-6 SPINDLE Trục                  124.000
2838 322902-3 SPINDLE Chốt                  124.000
2839 322908-1 ROLLER 8 Quả Lô                      37.000
2840 322963-3 GUIDE PIN 2 Chốt                       4.000
2841 323018-7 TEMPLET GUIDE Bạc Dẫn                  171.000
2842 323023-4 TEMPLET GUIDE Bạc Dẫn                  461.000
2843 323448-2 TEMPLET GUIDE 9.5 Bạc Dẫn                  470.000
2844 323449-0 TEMPLET GUIDE 12.7 Bạc Dẫn                  394.000
2845 323748-0 SAFETY WIRE                    Dây Điện                     11.000
2846 323767-6 PIN 8 Chốt                      54.000
2847 323776-5 TENSION ROLLER SHAFT Trục Lô                      71.000
2848 323818-5 IMPACT BOLT HR2412 Búa Trung Gian                     22.000
2849 323819-3 SPRING GUIDE  Chốt                  108.000
2850 323820-8 CHUCK RING  Khoá Gài                   167.000
2851 323821-6 SLIDE PLATE Đầu Chụp / Hr4030C               2.548.000
2852 323829-0 TENSION ROLLER SHAFT Quả Lô Dùng Cho Máy Chà Nhám                     39.000
2853 323855-9 BRACKET FOR 6922NB Mặt Ốp Máy Bào               1.525.000
2854 323973-3 CRANK PIN 4 Chốt Khuỷu                     37.000
2855 324031-8 FOOT BO3700 Chân                       9.000
2856 324032-6 HAMMER A Búa                  914.000
2857 324033-4 HAMMER B Búa               1.008.000
2858 324042-3 SPINDLE Cốt                   624.000
2859 324050-4 SPINDLE A Trục                  930.000
2860 324051-2 SPINDLE B Trục                  929.000
2861 324052-0 ANVIL N Trục                  921.000
2862 324054-6 ANVIL M Trục                  836.000
2863 324055-4 ANVIL Trục               1.244.000
2864 324056-2 ANVIL Trục               1.304.000
2865 324068-5 ADJUST PIN Chốt Điều Chỉnh                       9.000
2866 324099-4 TOOL RETAINER Cử Giữ Mũi                     84.000
2867 324135-6 RETAINER SLEEVE Vòng Đệm                  110.000
2868 324212-4 RING 8 Vòng Đệm ( Bằng Kim Loại                     28.000
2869 324214-0 STRIKER HR2020 Búa                     28.000
2870 324215-8 PISTON JOINT Piston                     20.000
2871 324216-6 O RING CASE Séc Măng                     32.000
2872 324221-3 SPINDLE Cốt                     50.000
2873 324223-9 SPINDLE Cốt                     46.000
2874 324231-0 ANVIL Trục               1.863.000
2875 324245-9 SPINDLE Cốt                  102.000
2876 324246-7 SPINDLE Cốt                   113.000
2877 324284-9 HOOK FOR TW0200 Móc                     84.000
2878 324296-2 SPINDLE Trục                  557.000
2879 324312-0 SPINDLE Cốt                      43.000
2880 324320-1 SPINDLE Chốt                     43.000
2881 324321-9 SPINDLE Trục/ Chốt                     54.000
2882 324322-7 STOPPER Chốt                       6.000
2883 324336-6 HAMMER FOR TW0350 Búa               1.317.000
2884 324338-2 SPINDLE FOR TW0350 Trục                  975.000
2885 324339-0 SPINDLE FOR TW0200 Trục               1.185.000
2886 324341-3 HAMMER FOR TW0200 Búa               1.068.000
2887 324344-7 ANVIL FOR TW0200 Trục                  761.000
2888 324357-8 ANVIL FOR 6905H Trục               1.120.000
2889 324372-2 SPINDLE Cốt                      45.000
2890 324376-4 SPINDLE Cốt                     45.000
2891 324377-2 SPINDLE M Trục                  522.000
2892 324388-7 STRIKER Thanh Gỏ (Búa)                  212.000
2893 324391-8 SPINDLE N Trục                  615.000
2894 324397-6 SPINDLE Cốt                     48.000
2895 324402-9 RING 10 Séc Măng                     19.000
2896 324406-1 ANVIL FOR BTW450 Trục               1.085.000
2897 324420-7 SLEEVE Bạc Đệm                     35.000
2898 324424-9 HALF NUT Tán                     26.000
2899 324425-7 LOCK PIN Chốt Khóa                       6.000
2900 324447-7 SPACER FOR 6922NB Nắp Chụp Công Tắc                  540.000
2901 324468-9 ROD Tay Biên                     43.000
2902 324469-7 CLUTCH CAM Bánh Răng Cam                  436.000
2903 324488-3 SPINDLE Cốt                     52.000
2904 324489-1 SPINDLE 9536NB Cốt                      63.000
2905 324493-0 HAMMER Búa                2.338.000
2906 324501-7 SPINDLE FOR TW1000 Trục               2.308.000
2907 324550-4 CRANK SHAFT HR4011C Tay Quay                  178.000
2908 324619-4 SPINDLE Trục                     69.000
2909 324638-0 SPINDLE GD0600 Cốt                      97.000
2910 324639-8 COUPLING Khớp Nối                     58.000
2911 324668-1 CAM SHAFT HR2453 Cam                  154.000
2912 324669-9 IMPACT BOLT HR2453 Búa Trung Gian                     28.000
2913 324711-6 BIT SLEEVE Mũi Vặn Vít                     22.000
2914 324723-9 IMPACT BOLT Búa Trung Gian                  656.000
2915 324724-7 SLIDE PLATE HR4030C Thanh Trượt                     69.000
2916 324726-3 WASHER 17 Zoăng                     59.000
2917 324728-9 TOOL HOLDER Nòng Thép               1.801.000
2918 324733-6 STRIKER Búa                     33.000
2919 324771-8 TOOL HOLDER Nòng Thép               1.868.000
2920 324772-6 IMPACT BOLT Phụ  Tùng Búa / Hr3530                  615.000
2921 324773-4 WASHER 17 Miếng Đệm                     59.000
2922 324774-2 SHOULDER WASHER 18 Vòng Đệm Lồi (Bằng Sắt)                     85.000
2923 324775-0 STRIKER Búa                  113.000
2924 324776-8 CRANK SHAFT HR3530 Tay Quay                  221.000
2925 324781-5 LEVER MT920 Cần Gạt                     13.000
2926 324786-5 SPINDLE Cốt Dùng Cho Máy Mài Góc                  102.000
2927 324789-9 SPINDLE Cốt                  134.000
2928 324793-8 CRANK SHAFT Tay Quay                  167.000
2929 324802-3 IMPACT BOLT Bu Lông                  351.000
2930 324803-1 CYLINDER 34 Trục Piston               1.341.000
2931 324820-1 TOOL HOLDER Nòng Thép                  600.000
2932 324821-9 SEAL HOLDER HM1306 Phốt Dầu                  175.000
2933 324822-7 HAMMER Búa                2.284.000
2934 324823-5 CRANKSHAFT HM1306 Tay Quay                  290.000
2935 324824-3 IDLER Bánh Xe Dẫn Hướng                  815.000
2936 324832-4 CONNECTING ROD Tay Biên                  390.000
2937 324833-2 LOCK SLEEVE GA5010 Khóa Lò Xo                     41.000
2938 324834-0 LOCK NUT M12 Đai Ốc                  238.000
2939 324838-2 SLIDE PLATE Đế Trượt                     39.000
2940 324839-0 CRANKSHAFT Tay Quay                  191.000
2941 324840-5 TOOL HOLDER FOR HR3200C Búa Trung Gian                   617.000
2942 324848-9 CLUTCH Chuyển Đổi                     65.000
2943 324849-7 IMPACT BOLT  FOR HR3200C Búa Trung Gian                   160.000
2944 324858-6 STRIKER FOR HR3200C Búa                     98.000
2945 324872-2 TOOL HOLDER Nòng Thép               4.661.000
2946 324873-0 LEVER Cần Gạt                       9.000
2947 324894-2 HAMMER Búa                  110.000
2948 324896-8 ANVIL N Trục                     91.000
2949 324897-6 SPINDLE Cốt                     76.000
2950 324918-4 PISTON FOR HR3200C Pistông                  396.000
2951 324942-7 TOOL RETAINER Cữ Giữ Mũi                     80.000
2952 324956-6 SPINDLE Trục                     71.000
2953 324959-0 SPINDLE Trục                     65.000
2954 325132034 PISTON CPL Xy Lanh               1.114.000
2955 325132050 PISTON RING Sec Măng(Bac Pittong)                  223.000
2956 325318-1 HAMMER Búa               1.818.000
2957 325415-3 HAMMER FOR TW1000 Búa               3.670.000
2958 325458-5 TENSION ROLLER SHAFT Quả Lô                   106.000
2959 325485-2 GEAR SHAFT Trục Bánh Răng                  254.000
2960 325549-2 ADJUST PIN Chốt Điều Chỉnh                     52.000
2961 325550-7 SPINDLE Cốt                  470.000
2962 325587-4 ANVIL Trục               3.248.000
2963 325600-8 SLIDER BLOCK                   Thanh Trượt                     76.000
2964 325601-6 BLADE CLAMP Kẹp Đế                     59.000
2965 325618-9 ANVIL N Cốt                  126.000
2966 325643-0 GEAR SHAFT Trục Bánh Răng                     52.000
2967 325644-8 SPINDLE Chốt                     61.000
2968 325669-2 EXHAUST VALVE Thanh Đẩy                     91.000
2969 325670-7 INTAKE VALVE Van Dẫn                      91.000
2970 325685-4 STRIKER Thanh Gỏ (Búa)                  368.000
2971 325688-8 OUTER SUPPORT FOR 6922NB Trạm Công Tắc Ngoài               6.435.000
2972 325782-6 SLEEVE 9A Bạc Đệm                     24.000
2973 325783-4 SLEEVE 9B Bạc Đệm                     15.000
2974 325784-2 STRIKER Búa                     54.000
2975 325785-0 PUSH CORN Nút Đẩy                       9.000
2976 325786-8 CAM SHAFT Cam                     72.000
2977 325789-2 IMPACT BOLT A Bu Lông                     24.000
2978 325792-3 WASHER 10 Đệm                     19.000
2979 325793-1 O- RING CASE B Séc Măng                     37.000
2980 325794-9 RING 10A Vòng Đệm                     13.000
2981 325798-1 O- RING CASE A Vòng Đệm                     43.000
2982 325813-1 RING 21 Vòng Đệm                     17.000
2983 325896-1 BASE FRAME Khung Đế                     98.000
2984 325974-7 ANVILN Cữ Chặn                  581.000
2985 325978-9 SPINDLE                        Trục                     58.000
2986 325979-7 SPINDLE                        Trục                      59.000
2987 325991-7 PISTON RING 38                 Xy Lanh                     37.000
2988 326013-6 SPINDLE                        Trục                     59.000
2989 326018-6 SPINDLE Trục                     35.000
2990 326025-9 SPINDLE Trục                     28.000
2991 326038-0 LOCK SHAFT  Trục                     50.000
2992 326039-8 PISTON PIN Chốt Piston                     32.000
2993 326040-3 THROTTLE LINKAGE Khớp Nối                     28.000
2994 326041-1 CHOKE LINKAGE Khớp Nối                     28.000
2995 326054-2 HAMMER Thanh Gõ                  234.000
2996 326062-3 SPINDLE Trục                      93.000
2997 326066-5 SPINDLE Cốt                  171.000
2998 326067-3 ANVIL N Trục                  427.000
2999 326068-1 BIT SLEEVE Mũi Vặn Vít                     30.000
3000 326088-5 SHAFT A Trục                  342.000

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Thiết Bị Công Nghiệp GTG
Email: info@sieuthithietbi.com
ĐT: 08 3868 6666